Regulamin

Regulamin

Dokonywanie zakupów na stronie www.lasockikostera.com jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LASOCKIKOSTERA.COM

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów przez podmiot 

Lasocki Kostera sp.j z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 47a, 00-509, NIP: 1133045924, REGON:52049090600000, zarejestrowaną w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000933378, poprzez sklep internetowy, umieszczony pod adresem URL

1) Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a) „sklep” – witryna internetowa umieszczona pod adresem URL www.lasockikostera.com

b) „sprzedający” – Lasocki Kostera sp.j z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 47a, 00-509, NIP: 1133045924, REGON:52049090600000

c) „kupujący” - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33_1 par.1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową działająca poprzez upoważnioną przez siebie osobę. Za „kupującego” uważa się podmiot, który podczas procesu rejestracji w sklepie - poza innymi niezbędnymi danymi - poda identyfikujący go numer NIP oraz numer regon.

d) „konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu na użytek własny, nie związany z wykonywaniem przez nią działalności zawodowej lub gospodarczej. Za konsumenta uważa się osobę, która podczas procesu rejestracji w sklepie pozostawi pola określone mianem NIP i REGON puste.

e) „magazyn” – magazyn składowy, w którym magazynowany jest towar sprzedającego.

2)

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu, umieszczonego w sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy sprzedającym a kupującym albo konsumentem.

3)

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez email: hello@lasockikostera.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 797336084

4)

Zakres oferowanych przez sklep produktów to przedmioty i akcesoria dla klientów indywidualnych.

5)

Informacje zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6)

Niezbędnym warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu jest dostęp kupującego albo konsumenta do komputera, Internetu, oraz odpowiedniego oprogramowania (przeglądarka internetowa).

7)

Każdy podmiot dokonujący zakupów podczas rejestracji w sklepie jest zobowiązany do podawania z należytą starannością właściwych, rzetelnych i zgodnych z prawdą danych. Zakupów dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie.

8)

Wszystkie produkty sprzedawane poprzez sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9)

Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł). O ile nie wskazano inaczej są również cenami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów znajdujących się w ofercie mogą ulec zmianie.

10)

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

11)

Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon.

II.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1)

Zamówienia składane są za pomocą strony internetowej www.lasockikostera.com poprzez wybór odpowiednich znajdujących się w sklepie funkcjonalności.

2)

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

3)

Podmiot składający zamówienie jest zobowiązany do uważnej lektury poleceń, wskazówek i podpowiedzi oprogramowania sklepu, w trakcie trwania procesu zakupu.

4)

Przyjęcie zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane poprzez wysyłkę stosownej wiadomości e-mail.

5)

Istnieje możliwość wprowadzenia zmian i dokonania korekty w już przyjętym do realizacji zamówieniu. Korekta i zmiany są możliwe aż do momentu wysyłki towaru z magazynu. W celu dokonania korekty należy skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w ust. I pkt.3

III.PŁATNOŚCI

1)

Kupujący oraz konsument są zobowiązani do uiszczenia płatności za zakupiony towar.

2)

Koszty wysyłki ponosi kupujący lub konsument z zastrzeżeniem pkt. III ust.3.

3)

W przypadku zakupu towaru do łącznej wartości 500 zł. koszty przesyłki ponosi sprzedający.

4)

Wybór formy płatności należy do kupującego.

5)

W sklepie obowiązują następujące formy płatności:

a) przelew na konto sprzedającego

b) płatność kartą poprzez system Przelewy24.

c) płatność gotówką u kuriera

6)

W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą poprzez system https://www.przelewy24.pl/ kupujący albo konsument są zobowiązani do przestrzegania regulaminu systemu https://www.przelewy24.pl/ oraz stosowania się do poleceń i wskazówek portalu https://www.przelewy24.pl/ 

IV.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1)

Zamówienia są realizowane w najszybszy możliwy sposób, do maksymalnie dziesięciu dni roboczych

2)

Każdy produkt zawiera w karcie produktu informację, określoną w dniach, wskazującą na najszybszy możliwy termin realizacji jego wysyłki.

3)

Jeżeli produkt zawiera informację o dostępności w magazynie w ciągu jednego dnia, sprzedający realizuje zamówienie tego samego dnia w którym zostanie złożone zamówienie lub w następnym dniu roboczym.

4)

Informacja o dostępności Produktów widnieje na Karcie produktu na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zamówień przedpremierowych (dotyczących Produktów przed ich wprowadzeniem do sprzedaży) podana jest przewidywana data dostępności (premiery) Produktu. Lasocki Kostera SP.J. nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostępności preorderu, wynikającą z opóźnienia w jego wprowadzeniu na rynek.

5)

W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od sprzedającego, które zmieniają chwilę dostępności produktu każdorazowo sprzedający jest zobowiązany poinformować kupującego albo konsumenta o zajściu takich okoliczności a kupujący lub konsument może w związku z tym od umowy odstąpić.

6)

W przypadku odstąpienia od umowy na skutek zajścia okoliczności o których mowa w pkt. poprzedzającym kupujący lub konsument otrzymuje zwrot wszelkich świadczeń których dokonał na rzecz sprzedającego.

7)

Co do chwili wydania produktu i wypływających stąd konsekwencji stosuje się art. 544 Kodeksu Cywilnego.

8)

Realizację wysyłki sprzedający powierza wykwalifikowanemu przewoźnikowi, z którym sprzedający ma zawartą umowę o świadczenie usług kurierskich.

9)

Sprzedawca ma obowiązek dopilnowania aby sposób zapakowania i wydania rzeczy sprzedanej zapewniał jej całość i nienaruszalność.

10)

Kupujący lub konsument ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które mają na celu sprawdzenie dostarczonej przesyłki, które to czynności umożliwiają ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewłaściwej realizacji usługi przewozu rzeczy.

V.REKLAMACJE I ZWROTY

1)

Konsument, może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedającym bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail hello@lasockikostera.com lub adres korespondencyjny sprzedającego o którym mowa w ust. I pkt.1.

2)

W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy jest on zobowiązany niezwłocznie odesłać sprzedającemu zakupiony towar na swój koszt a towar winien znajdować się w stanie nienaruszonym.

3)

W razie odstąpienia konsumenta od umowy, sprzedający zwraca konsumentowi wszelkie świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4)

Na życzenie konsumenta może on otrzymać formularz odstąpienia od umowy.

5) 

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w przeciągu tygodnia od otrzymania zwracanego towaru.

6)

Kupujący lub konsument może reklamować zakupiony towar, jeżeli ma on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, lub nie ma właściwości o których istnieniu zapewniał sprzedający, lub też rzecz została wydana kupującemu lub konsumentowi w stanie niezupełnym

7)

Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w sprzedanym towarze.

8)

Kupujący lub konsument chcąc zareklamować zakupiony towar winien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w ust. I pkt.4 a następnie pisemnie określić przedmiot reklamacji i swoje roszczenia.

9)

Zgłaszając reklamację należy podać wszelkie dane niezbędne do identyfikacji zamówienia w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, datę i numer faktury VAT, oraz opisać przedmiot reklamacji.

10)

Sprzedający uwzględniając reklamację niezwłocznie wymienia wadliwy towar na towar wolny od wad. W uzasadnionych przypadkach kupujący lub konsument może odstąpić od umowy.

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1)

Udostępnianie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.

2)

Poprzez rejestrację na witrynie www.lasockikostera.com kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie informacji o nim przez Lasocki Kostera sp.j z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 47a, 00-509 z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).

3)

Administratorem danych osobowych jest podmiot o którym mowa w ust. I pkt. 1

4)

Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sklep www.lasockikostera.com

5)

Dane osobowe osób korzystających z portalu www.lasockikostera.com są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

6)

Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

7)

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

   a) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),

 b)wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej

 c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie

   ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów

Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie

2)

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów znajdujących się w ofercie.

3)

W przypadkach o których mowa w pkt. poprzedzających zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji

4)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów

5)

Zmiany regulaminu dokonywane przez sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.

6)

Zmiany regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki kupujących w zakresie realizacji zamówień złożonych przed zajściem zmian.